Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn ook als PDF document te downloaden.
Klik hier om de voorwaarden als PDF te downloaden.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Saszadelpas/Saskia Noordman gevestigd te Heino, hierna te noemen Saszadelpas.
 2. De opdracht of bestelling door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 3. Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 2. Mondelinge aanbiedingen door Saszadelpas of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Elke met Saszadelpas aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Saszadelpas zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
 2. Eigenschappen van het aangebodene zoals maten, kleur, gewicht enz., als mede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Saszadelpas bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen van in te kopen materialen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al zijn deze het gevolg van reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

Artikel 5 Leveringstermijnen

 1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts dan fatale termijnen indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever Saszadelpas schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn voor Saszadelpas de goederen te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten. Onder deze beletselen worden uitdrukkelijk verstaan niet tijdige levering aan Saszadelpas door diens leveranciers.
 2. Bestelde en niet door de opdrachtgever afgenomen goederen staan voor rekening en risico van de opdrachtgever te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 6 Annuleren

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Saszadelpas reeds aangeschafte materialen tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij  jegens Saszadelpas gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
 2. Opdrachtgever zal eveneens aan Saszadelpas als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Saszadelpas te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 3. Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt  Sazadelpas zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7 Wijziging van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk, mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Wijzigingen aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Saszadelpas buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 8 Vervoer

 1. De verzending geschiedt op de wijze als door Saszadelpas is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals door snelle of expresverzending, dan geschiedt die verzending voor risico van de opdrachtgever en zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Afspraken

 1. Afspraken of overeenkomsten met evt. personeel van Saszadelpas binden Saszadelpas niet voor zover ze door Saszadelpas niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden

 1. Opdrachtgever machtigt Saszadelpas om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door Saszadelpas gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Saszadelpas is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven.
  b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld.
 2. Saszadelpas is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor zover haar verzekering dit dekt aansprakelijk voor door haar schuld ontstane of aan haar toe te rekenen schade aan eigendommen van de opdrachtgever van haar, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werk(en)
 3. Saszadelpas zal in beginsel niet gehouden zijn geleden gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 12 Reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Saszadelpas terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na de dag van levering c.q. oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Saszadelpas dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 4. Indien de reclame naar het oordeel van Saszadelpas juist is zal Saszadelpas hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na retour ontvangst daarvan in de originele toestand.
 5. Saszadelpas garandeert de pasvorm van door haar geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Saszadelpas sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm uit, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug, uit.

Artikel 13 Overmacht

 1. In geval Saszadelpasl niet in staat is aan haar verplichtingen uit hoofde van een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst (volledig) te voldoen als gevolg van overmacht, is Saszadelpas bevoegd de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten dan wel te wijzigen totdat de overmacht is geëindigd, en blijft de opdrachtgever gehouden eventueel geleverde prestaties te betalen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Saszadelpas geen volledige betaling voor de door haar geleverde goederen heeft ontvangen blijven de geleverde goederen eigendom van Saszadelpas.
 2. Saszadelpas heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte, en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 15 Betaling

 1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota tenzij anders is overeengekomen.
 2. Saszadelpas is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen aan de opdrachtgever een rente ad. 2% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
 3. Saszadelpas is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 4. Verrekeningen met vorderingen op Saszadelpas is niet toegestaan.

Artikel 16 Tijdelijk ter beschikking stellen zadel

 1. Indien Saszadelpas ter vervanging van een door haar in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel ter beschikking stelt, geschiedt dat hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door Saszadelpas bij die ter beschikking stelling te bepalen. De eigendom van het zadel blijft bij Saszadelpas.
 2. De ter beschikking stelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door Saszadelpas verkochte zadel dan wel de teruggave van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder 16-3 bepaalde.
 3. Saszadelpas is in alle gevallen te allen tijde bevoegd de ter beschikking stelling zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
 4. Degene aan wie het zadel ter beschikking is gesteld is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel.
 5. Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan Saszadelpas te worden    teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien Saszadelpas bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door Saszadelpas geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikkingstelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.
 6. Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.
 7. Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde Saszadelpas daarvan direct in kennis te stellen.
 8. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld.
 9. Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere goederen dan zadels indien door Saszadelpas tijdelijk ter beschikking gesteld.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten met Saszadelpas is het Nederlands recht van toepassing.